پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فراخوان پروژه هاي آبخيزداري شهرستانهاي طالقان و ساوجبلاغ
بازدید : 1038 10 شهريور 1398 ساعت 9:22 شماره :63556

فراخوان پروژه هاي آبخيزداري شهرستانهاي طالقان و ساوجبلاغ
 

فراخوان مناقصه

-          نوبت اول (9/6/98)

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان البرز در نظر دارد مناقصات آبخيزداري ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي با انجام ارزيابی توان اجرای کار به پيمانکاران (شركت هاي ) واجد شرايط در در رشته كشاورزي و منابع طبيعي پايه 5 يا آب پايه 5 و يا شركت هاي خدمات فني-مهندسي رتبه بندي شده توسط نظام مهندسي كشاورزي در رشته مرتع و آبخيزداري  واگذار نمايد. علاقمندان می توانند از تاريخ درج آگهی نوبت اول(9/6/98) تا ساعت 19 مورخ (11/6/98) كليه اسناد مناقصه و اسناد استعلام ارزيابی کيفی را دريافت نمايند.

1 – تجديد مناقصه: پروژه عمليات آبخيزداري حوزه ­آبخيز اورازان، وركش و خودكاوند شهرستان طالقان به شماره مناقصه: 20/98 با برآورد اوليه 913/482/125/12ريال ( دوازه ميليارد و صد و بيست و پنج ميليون و چهارصد و هشتاد و دو هزار و نهصد و سيزده ريال) و تضمين شركت در فرايند ارجاع كار طبق آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي به مبلغ ‌000/000/607 ريال(ششصد و هفت ميليون ريال) زمان بازگشايي ساعت8صبح مورخ 26/6/98 مي باشد.(بازديد8:30 صبح مورخ 12/6/98 از محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان طالقان )

2 – تجديد مناقصه: پروژه عمليات آبخيزداري حوزه ­آبخيز ناريان شهرستان طالقان به شماره مناقصه: 23/98 با برآورد اوليه 947/609/406/11ريال ( يازده ميليارد و چهارصد و شش ميليون و ششصد و نه هزار و نهصد و چهل و هفت ريال) و تضمين شركت در فرايند ارجاع كار طبق آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي به مبلغ ‌000/000/575 ريال(پانصد و هفتاد و پنج ميليون ريال) زمان بازگشايي ساعت8صبح مورخ 26/6/98 مي باشد.(بازديد 8:30 صبح مورخ 12/6/98 از محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان طالقان )

3- پروژه عمليات آبخيزداري حوزه ­آبخيز سرهه و كوشكذر شهرستان ساوجبلاغ به شماره مناقصه: 28/98 با برآورد اوليه 631/786/200/11ريال (يازده ميليارد و دويست ميليون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و ششصد و سي و يك ريال) و تضمين شركت در فرايند ارجاع كار طبق آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي به مبلغ ‌000/000/570 ريال(پانصد و هفتاد ميليون ريال) زمان بازگشايي ساعت8صبح مورخ27/6/98 مي باشد.(بازديد 8:30 صبح مورخ 13/6/98 از محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان ساوجبلاغ )

- آخرين مهلت تحويل پيشنهادها ساعت 19مورخ 25/6/98    ‌مي‌باشد.

      - مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است. ارائه اصل ضمانت شركت در فرآيند ارجاع كار در روز بازگشايي الزميست. (در متن ضمانت نامه قيد عنوان پروژه الزاميست.)

-بازديد مناقصه گران از عرصه الزاميست. لازم به ذكر است  پاكت شركتهايي كه در بازديد شركت نكرده و صورتجلسه آن را امضا و ممهور نكرده باشند، بازگشايي نخواهد شد.

      -  كليه مراحل مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس     www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذكر است مناقصه گران مي بايست در صورت عدم عضويت قبلي، از طريق نمايندگي هاي سامانه مذكور، ثبت نام و گواهي امضا الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه دريافت نمايند.

- اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز-كرج، ضلع جنوبي ميدان شهيد فهميده پلاك248 كد پستي 53774-31359 تلفن 32607 داخلي 201 دورنگار 32756067

 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز

 

 

فراخوان مناقصه

-          نوبت دوم  (10/6/98)

اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان البرز در نظر دارد مناقصات آبخيزداري ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي با انجام ارزيابی توان اجرای کار به پيمانکاران (شركت هاي ) واجد شرايط در در رشته كشاورزي و منابع طبيعي پايه 5 يا آب پايه 5 و يا شركت هاي خدمات فني-مهندسي رتبه بندي شده توسط نظام مهندسي كشاورزي در رشته مرتع و آبخيزداري  واگذار نمايد. علاقمندان می توانند از تاريخ درج آگهی نوبت اول(9/6/98) تا ساعت 19 مورخ (11/6/98) كليه اسناد مناقصه و اسناد استعلام ارزيابی کيفی را دريافت نمايند.

1 تجديد مناقصه: پروژه عمليات آبخيزداري حوزه ­آبخيز اورازان، وركش و خودكاوند شهرستان طالقان به شماره مناقصه: 20/98 با برآورد اوليه 913/482/125/12ريال ( دوازه ميليارد و صد و بيست و پنج ميليون و چهارصد و هشتاد و دو هزار و نهصد و سيزده ريال) و تضمين شركت در فرايند ارجاع كار طبق آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي به مبلغ ‌000/000/607 ريال(ششصد و هفت ميليون ريال) زمان بازگشايي ساعت8صبح مورخ 26/6/98 مي باشد.(بازديد8:30 صبح مورخ 12/6/98 از محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان طالقان )

2 تجديد مناقصه: پروژه عمليات آبخيزداري حوزه ­آبخيز ناريان شهرستان طالقان به شماره مناقصه: 23/98 با برآورد اوليه 947/609/406/11ريال ( يازده ميليارد و چهارصد و شش ميليون و ششصد و نه هزار و نهصد و چهل و هفت ريال) و تضمين شركت در فرايند ارجاع كار طبق آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي به مبلغ ‌000/000/575 ريال(پانصد و هفتاد و پنج ميليون ريال) زمان بازگشايي ساعت8صبح مورخ 26/6/98 مي باشد.(بازديد 8:30 صبح مورخ 12/6/98 از محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان طالقان )

3- پروژه عمليات آبخيزداري حوزه ­آبخيز سرهه و كوشكذر شهرستان ساوجبلاغ به شماره مناقصه: 28/98 با برآورد اوليه 631/786/200/11ريال (يازده ميليارد و دويست ميليون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و ششصد و سي و يك ريال) و تضمين شركت در فرايند ارجاع كار طبق آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي به مبلغ ‌000/000/570 ريال(پانصد و هفتاد ميليون ريال) زمان بازگشايي ساعت8صبح مورخ27/6/98 مي باشد.(بازديد 8:30 صبح مورخ 13/6/98 از محل اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان ساوجبلاغ )

- آخرين مهلت تحويل پيشنهادها ساعت 19مورخ 25/6/98    ‌مي‌باشد.

      - مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است. ارائه اصل ضمانت شركت در فرآيند ارجاع كار در روز بازگشايي الزميست. (در متن ضمانت نامه قيد عنوان پروژه الزاميست.)

-بازديد مناقصه گران از عرصه الزاميست. لازم به ذكر است  پاكت شركتهايي كه در بازديد شركت نكرده و صورتجلسه آن را امضا و ممهور نكرده باشند، بازگشايي نخواهد شد.

      -  كليه مراحل مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس     www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذكر است مناقصه گران مي بايست در صورت عدم عضويت قبلي، از طريق نمايندگي هاي سامانه مذكور، ثبت نام و گواهي امضا الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه دريافت نمايند.

- اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز-كرج، ضلع جنوبي ميدان شهيد فهميده پلاك248 كد پستي 53774-31359 تلفن 32607 داخلي 201 دورنگار 32756067

 اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :