پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فراخوان مناقصه
بازدید : 1079 21 شهريور 1398 ساعت 9:45 شماره :63900

فراخوان مناقصه
 

-          فراخوان مناقصه

-          نوبت اول (20/6/98)

-          اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان البرز در نظر دارد مناقصات مرتع  ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي با انجام ارزيابی توان اجرای کار به پيمانکاران (شركت هاي) واجد شرايط  در رشته كشاورزي و منابع طبيعي پايه 5 و يا شركت هاي خدمات فني-مهندسي رتبه بندي شده توسط نظام مهندسي كشاورزي در رشته مذكور  واگذار نمايد. علاقمندان می توانند از تاريخ درج آگهی نوبت اول(20/6/98) تا ساعت 19 مورخ (23/6/98) كليه اسناد مناقصه و اسناد استعلام ارزيابی کيفی را دريافت نمايند.

-          1- مناقصه تجهیز نهالستان و تولید نهال به تعداد 000/000/1 اصله در نهالستان بزرگ کرج به شماره مناقصه:26/98 با برآورد اوليه 740/193/223/16ريال ( شانزده ميليارد و دويست و بيست و سه ميليون و صد و نود و سه هزار و هفتصد و چهل ريال) و تضمين شركت در فرايند ارجاع كار طبق آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي به مبلغ ‌000/000/820 ريال(هشتصد و بيست ميليون ريال) زمان بازگشايي ساعت9صبح مورخ 7/7/98 مي باشد. بازديد ساعت 8:30 مورخ 24/6/98 . بازديد مناقصه گران از عرصه الزاميست. لازم به ذكر است پاكت شركتهايي كه در بازديد شركت نكرده و صورتجلسه آن را امضا و ممهور نكرده باشند، بازگشايي نخواهد شد.

-          2- مناقصه مديريت چرا در سطح مراتع شهرستان هاي كرج، ساوجبلاغ و طالقان استان البرز شماره مناقصه:    35/98 با برآورد اوليه 000/100/999/3 ريال ( سه ميليارد و نهصد و نود و نه ميليون و صد هزار ريال) و تضمين شركت در فرايند ارجاع كار طبق آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي به مبلغ ‌000/000/200 ريال ( دويست ميليون ريال) زمان بازگشايي ساعت9صبح مورخ 7/7/98 مي باشد.

- آخرين مهلت تحويل پيشنهادها ساعت 19مورخ 6/7/98    ‌مي‌باشد.

-                - مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است. ارائه اصل ضمانت شركت در فرآيند ارجاع كار در روز بازگشايي الزميست. (در متن ضمانت نامه قيد عنوان پروژه الزاميست.)

-                -  كليه مراحل مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس     www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذكر است مناقصه گران مي بايست در صورت عدم عضويت قبلي، از طريق نمايندگي هاي سامانه مذكور، ثبت نام و گواهي امضا الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه دريافت نمايند.

-          - اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز-كرج، ضلع جنوبي ميدان شهيد فهميده پلاك248 كد پستي 53774-31359 تلفن 32607 داخلي 201 دورنگار 32756067

-           اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز

 

-          فراخوان مناقصه

-          نوبت دوم (23/6/98)

-          اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان البرز در نظر دارد مناقصات مرتع  ذيل را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي با انجام ارزيابی توان اجرای کار به پيمانکاران (شركت هاي) واجد شرايط  در رشته كشاورزي و منابع طبيعي پايه 5 و يا شركت هاي خدمات فني-مهندسي رتبه بندي شده توسط نظام مهندسي كشاورزي در رشته مذكور  واگذار نمايد. علاقمندان می توانند از تاريخ درج آگهی نوبت اول(20/6/98) تا ساعت 19 مورخ (23/6/98) كليه اسناد مناقصه و اسناد استعلام ارزيابی کيفی را دريافت نمايند.

-          1- مناقصه تجهیز نهالستان و تولید نهال به تعداد 000/000/1 اصله در نهالستان بزرگ کرج به شماره مناقصه:26/98 با برآورد اوليه 740/193/223/16ريال ( شانزده ميليارد و دويست و بيست و سه ميليون و صد و نود و سه هزار و هفتصد و چهل ريال) و تضمين شركت در فرايند ارجاع كار طبق آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي به مبلغ ‌000/000/820 ريال(هشتصد و بيست ميليون ريال) زمان بازگشايي ساعت9صبح مورخ 7/7/98 مي باشد. بازديد ساعت 8:30 مورخ 24/6/98 . بازديد مناقصه گران از عرصه الزاميست. لازم به ذكر است پاكت شركتهايي كه در بازديد شركت نكرده و صورتجلسه آن را امضا و ممهور نكرده باشند، بازگشايي نخواهد شد.

-          2- مناقصه مديريت چرا در سطح مراتع شهرستان هاي كرج، ساوجبلاغ و طالقان استان البرز شماره مناقصه:    35/98 با برآورد اوليه 000/100/999/3 ريال ( سه ميليارد و نهصد و نود و نه ميليون و صد هزار ريال) و تضمين شركت در فرايند ارجاع كار طبق آيين نامه تضمين براي معاملات دولتي به مبلغ ‌000/000/200 ريال ( دويست ميليون ريال) زمان بازگشايي ساعت9صبح مورخ 7/7/98 مي باشد.

- آخرين مهلت تحويل پيشنهادها ساعت 19مورخ 6/7/98    ‌مي‌باشد.

-                - مدت اعتبار پيشنهادها سه ماه از تاريخ آخرين مهلت تحويل پيشنهادها است. ارائه اصل ضمانت شركت در فرآيند ارجاع كار در روز بازگشايي الزميست. (در متن ضمانت نامه قيد عنوان پروژه الزاميست.)

-                -  كليه مراحل مناقصه از دريافت اسناد تا ارسال پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس     www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم به ذكر است مناقصه گران مي بايست در صورت عدم عضويت قبلي، از طريق نمايندگي هاي سامانه مذكور، ثبت نام و گواهي امضا الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه دريافت نمايند.

-          - اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز-كرج، ضلع جنوبي ميدان شهيد فهميده پلاك248 كد پستي 53774-31359 تلفن 32607 داخلي 201 دورنگار 32756067

-           اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :