پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فرآيند هاي اختصاصي
فرآيند هاي اختصاصي
- روند اجرای تبصره یک ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ذدولت در خصوص اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی

- فرآیند و مراحل انجام دستورالعمل 45957/020 مورخ 11/11/89 مقام عالی وزارت (نحوه رفع تداخل اجرای مقررات موازی)

- روند نمای انتقال حقوق دامدار به احدی از وراث  در راستای بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور

چاپ | ارسال به ديگران  |